کرج. خیابان دانشکده. روبروی کوچه مدرسی. فروشگاه جام جم